Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με επίδομα 1.725 ευρώ

Νέο πρόγραμμα με επίδομα 1.725 για 5.000 ανέργους της ΔΥΠΑ υλοποιεί ο ΣΒΕ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020” και από εθνικούς πόρους,  μέσω του ΠΔΕ.

Δικαιούχοι και αιτήσεις

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους με επίδομα 1.725 ευρώ υλοποιεί ο ΣΒΕ. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 345 ώρες, εκ των οποίων 270 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 75 ώρες πρακτική άσκηση, με εκπαιδευτικό επίδομα να ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα και και έως 1.725 ευρώ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος.

Οι αιτήσεις και το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 345 ώρες, εκ των οποίων 270 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 75 ώρες πρακτική άσκηση. Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης, είναι πέντε ευρώ (5 ευρώ/ώρα) και έως 1.725 ευρώ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο sbeanergoi.gr

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 5 Περιφέρειες:

 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων για 4.984 ανέργους ανεξαρτήτου ηλικίας, εγγεγραμένων στη ΔΥΠΑ, που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να κατοικούν στις 5 επιλέξιμες Περιφέρειες της Πράξης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.
 • Να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
 • Στην ιστοσελίδα του έργου sbeanergoi.gr  παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Η πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Την παροχή δεκατριών (13) ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής με στόχο την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των “αποθεμάτων” και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.
 • Την υλοποίηση θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες (90 ώρες), όσο και οι εξειδικευμένες γνώσεις (24 προγράμματα διαρκείας 180 ωρών), με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων άνεργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων.
 • Την πρακτική άσκηση διάρκειας 75 ωρών, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του ωφελούμενου μέσω της εμβάθυνσης ή απόκτησης πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε σύνδεση με το προφίλ του κάθε ωφελούμενου.
 • Την πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς προϊόντικών πιστοποιήσεων, ανάλογα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.