Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Εκτελεστική Διευθύντρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Εκτελεστικού Διευθυντή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μετά από δημόσια πρόσκληση σύμφωνα με τον N.4957/2022, και εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη υπ. αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/42950/4569 (ΦΕΚ 382/2023 τ. ΥΟΔΔ) σύμφωνα με την οποία καθήκοντα Εκτελεστικής Διευθύντριας αναλαμβάνει η κα Ελένη Βατσιτσή, Προϊσταμένη επί σειρά ετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Ιδρύματος.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού́ Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του και συνεργάζεται με τους προϊστάμενους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του.

Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ., ήτοι την 31η Αυγούστου 2026