Βοηθοί Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, για την κάλυψη έως και τριάντα (30) καταρτιζομένων στο Α΄ εξάμηνο στην Ειδικότητα: Β. Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του εκπαιδευτικού έτους 2020 – 2021

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ :

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους καταρτιζόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά, για την Ειδικότητα: Β. Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. – Π.Γ.Ν.Α, καθημερινά από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες: 08:30 π.μ.- 14:00 μ.μ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Αίτηση (παρέχεται από το ΙΕΚ)
Απολυτήριο ή Πτυχίο Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6τάξιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πιστοποιητικό γέννησης
Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α
Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα εγγραφής κατόπιν της μοριοδότησης και της θέσης κατάταξης τους.

Πληροφορίες: Τηλ.Επικοινωνίας: 2551352233-4
E-mail: [email protected]
Διεύθυνση: Δραγάνα, Τ.Κ 68100, Αλεξανδρούπολη