Τριετίες: Υπό αίρεση η ισχύς της ρύθμισης – Πρόβλεψη για νέο «πάγωμα» από 2027

Από 1η Ιανουαρίου 2024, οι τριετίες «ξεπαγώνουν» καθώς και όλα τα επιδόματα πολυετίας, τριετίας, πενταετίας και μισθολογικής ωρίμανσης στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, από 1η Ιανουαρίου 2027, θα μπορούν να «ξαναπαγώσουν» – κόβοντας την αύξηση σε όσους θα έχουν κατοχυρώσει τότε την τριετία- αν η ανεργία υπερβεί το ποσοστό του 10%.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στη διάταξη του υπουργείου Εργασίας:
Από την 1η.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%), και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%), αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αναλυτικά, για το «ξεπάγωμα» των τριετιών προβλέπει: Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Ειδικότερα:
Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν
από την 14η.2.2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί
τη 14η.2.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της,
συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.
Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε μετά από την 14η.2.2012, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

Επιπλέον, για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.
Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.