Τοποθετήθηκε νέος Διευθυντής Π.Ε. Έβρου ο Μαρίνος Κωνσταντινίδης

Ο Μαρίνος Κωνσταντινίδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 , με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026, τοποθετήθηκε στη θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Η θέση παρέμεινε κενή μετά τον θάνατο του υπηρετούντα Διευθυντή Εκπαίδευσης

Ο τοποθετούμενος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία μέχρι την 13η Φεβρουαρίου 2024.

Ο τοποθετούμενος, για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του, λαμβάνει το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. γ) του άρθρου 46 του ν. 4823/2021.

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.