Την Πέμπτη η πρώτη Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης «Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής».

Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας είναι μια νέα διαδικασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό τον έλεγχο των πεπραγμένων του έργου και της δράσης της δημοτικής αρχής.

Η εν λόγω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται υποχρεωτικά κάθε 2 μήνες και είναι δημόσια, σε αυτή δε συζητούνται έως 10 θέματα τα οποία τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως 2 θέματα τα οποία τίθενται από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα προς συζήτηση.

Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί, συνολικά πάνω από δέκα θέματα από Δημοτικούς Συμβούλους και πάνω από δύο θέματα από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το Προεδρείο, από την οποία προκύπτουν τα θέματα που θα εγγραφούν, τελικά, στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας.

H ευθύνη σύγκλησης της ειδικής αυτής συνεδρίασης ανήκει στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τη συγκαλέσει ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν προταθεί θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους ή τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς τυχόν παράλειψη σύγκλησης αυτής συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, λαμβάνει χώρα διά ζώσης, ωστόσο στην περίπτωση που κάποια μέλη του δημοτικού συμβουλίου δεν μπορούν να παρευρίσκονται σε αυτή με φυσική παρουσία μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος και δεν λαμβάνονται αποφάσεις, ενώ για την έναρξη και διεξαγωγή αυτής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων της απαρτίας του άρθρου 67, παρ. 10 του Ν. 3852/2010.