Μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στο Ρίμινι της Ιταλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Erasmus Plus

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευομένων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2023, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589, 30 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, βρίσκονται για δύο εβδομάδες στο Ρίμινι της Ιταλίας από 17-02-2024 έως 03-03-2024.


Οι ωφελούμενοι μαθητές αποτελούν την 2η και 3η Ροή, μετά την 1η ροή μαθητών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας:


Η 2η Ροή αφορά 14 μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας που φοιτούν στη Γ΄και Β΄τάξη του ΕΠΑ.Λ, με θέμα εκπαίδευσης & κατάρτισης : « Σύγχρονο Management και Marketing στις Επιχειρήσεις και η Χρήση των Τ.Π.Ε»
Με την πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες στους τομείς:

 1. MAΝΑGEMENT
  • Συμμετέχουν στη διεκπεραίωση των εργασιών και στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ώστε να κατακτώνται οι στόχοι της.
  • Διαπιστώνουν τη σωστή εκτέλεση του έργου της επιχείρησης και της διασφάλισης
  του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με το ελάχιστο κόστος.
  • Συμμετέχουν στις τέσσερις λειτουργίες του εφαρμοζόμενου management
  της επιχείρησης:
 • Προγραμματισμός: καθορισμός στόχων και μέσων.
 • Οργάνωση: προσδιορισμός των απαιτούμενων εργασιών και τρόπων εκτέλεσής
  των για την επίτευξη των στόχων.
 • Συντονισμός- καθοδήγηση: των εργασιακών δραστηριοτήτων του προσωπικού.
 • Έλεγχος: παρακολούθηση των δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
 1. MARKETING
 • Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση του συστήματος S.W.O.T
 • Επιλογή αγοράς- στόχου
 • Στρατηγική Marketing
 • Σχέδιο Δράσης
 • Παρακολούθηση και έλεγχος προγράμματος Marketing

3.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

 • Εφαρμογή αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 • Εφαρμογή των Τεχνολογιών και Ευρωζωνικών Επικοινωνιών.
  Η 3η Ροή αφορά 16 μαθήτριες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας που φοιτούν στη Γ΄ και Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ, με θέμα εκπαίδευσης & κατάρτισης : « Η Προσχολική Αγωγή – Θεμέλιο στην Εκπαίδευση των Νηπίων»
  Με την πρακτική άσκηση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς στην πόλη υποδοχής, οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για :
 • Απόκτηση γνώσεων εφαρμογής νέων παιδαγωγικών θεωριών εκπ/σης και
  εφαρμογής κατάλληλου ψυχοπαιδαγωγικού υλικού για κάθε ηλικία νηπίου.
 • Απόκτηση ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών) βελτιώνοντας την προσωπική τους ανάπτυξη, τις δυνατότητες απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας των.
  •Βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων, ενισχύοντας την σχολική τους επίδοση και αποκλείοντας τη σχολικής διαρροή.
 • Καλλιέργεια πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχειρηματικότητας.
 • Υιοθέτηση ορθών επαγγελματικών πρακτικών και απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης.
 • Αύξηση της αυτο-ενδυνάμωσης και της αυτοεκτίμησης καταπολεμώντας την κοινωνική περιθωριοποίηση.
 • Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διάστασης στο χώρο της εκπ/σης και της εργασίας.
 • Αύξηση κινήτρων για τη συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα της Ε.Ε. Όλες οι δραστηριότητες – δαπάνες του προγράμματος ( μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή , εκπαίδευση, πολιτιστικές επισκέψεις και οργάνωση του σχεδίου) χρηματοδοτούνται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας Παρακολούθησης είναι το Ι.Κ.Υ.