Κοπή πίτας του Συλλόγου Καραγατσιανών
και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ορεστιάδας

Ο Σύλλογος Απογόνων Καραγατσιανών – Αδριανουπολιτων Ορεστιάδας σε συνεργασία με το Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπολιτών διοργανώνουν ετήσια χοροεσπερίδα την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 με κοπή βασιλόπιτας στο Europa Sala.

Ετήσιος Χορός του Συλλόγου Απογόνων Καραγατσιανών – Αδριανουπολιτών

Τον Ετήσιο Χορό του και παράλ-ληλα την Κοπή Βασιλόπιτας οργανώνει την ερχό-μενη Κυριακή ο Σύλλο-γος Απογόνων Καραγα-τσιανών – Αδριανουπο-λιτών «Η Ορεστιάδα», μαζί με το Φιλεκπαιδευ-τικό Σύλλογο Αδρια-νουπόλεως. Στον χορό των Συλλό-γων, που θα γίνει την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 ώρα 13:00 στην αίθουσα δεξιώσεων EUROPA SALA του Πύργου Νέας Ορεστιά-δας, ο Φιλεκπαιδευτι-κός Σύλλογος Αδρια-νουπόλεως θα […]