Ετήσιος Χορός του Συλλόγου Απογόνων Καραγατσιανών – Αδριανουπολιτών

Τον Ετήσιο Χορό του και παράλ-ληλα την Κοπή Βασιλόπιτας οργανώνει την ερχό-μενη Κυριακή ο Σύλλο-γος Απογόνων Καραγα-τσιανών – Αδριανουπο-λιτών «Η Ορεστιάδα», μαζί με το Φιλεκπαιδευ-τικό Σύλλογο Αδρια-νουπόλεως.

Στον χορό των Συλλό-γων, που θα γίνει την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 ώρα 13:00 στην αίθουσα δεξιώσεων EUROPA SALA του Πύργου Νέας Ορεστιά-δας, ο Φιλεκπαιδευτι-κός Σύλλογος Αδρια-νουπόλεως θα τιμήσει, με αφορμή τη συμπλή-ρωση μιας δεκαετίας από την ιστορική απόφαση για τον ερχομό της Βιβλιοθήκης από τη Θεσ-σαλονίκη στη Νέα Ορεστιάδα: 1) τον Σύλλογο Απογόνων Καραγατσια-νών Αδριανουπολιτών «Η Ορεστιάδα», ο οποίος στο σύνολό του (ΔΣ και απλά μέλη) ήταν ο βασικός υποστηρικτής της ιδέας και της υλοποίησής της και 2) τα μέλη των ΔΣ του ΦΣΑ από τη Θεσσαλονίκη που έλαβαν τις κρίσιμες αποφάσεις.

Τιμή εισόδου 15 ευρώ με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό, ενώ για τα παιδιά η πρόσκληση κοστίζει10 ευρώ. Το μουσικό μέρος θα καλύψει ο «Ακριτικό Ήχος».