Ηλεκτρονικά Τιμολόγια προς ΟΤΑ: Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου 2024

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην ελληνική οικονομία είναι σε πλήρη εφαρμογή. • Από την 1η Ιουνίου 2024, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια καθίστανται υποχρεωτικά στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων με το Δημόσιο (B2G συναλλαγές) στο πλαίσιο εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων. • Η υποχρέωση αυτή αφορά σε δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών […]

Έγκριση 57 προσλήψεων για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Στην έγκριση 1.371 προσλήψεων σε ΟΤΑ προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε: Η πρόσληψη πεντακοσίων πενήντα ενός (551) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι 53 αφορούν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η πρόσληψη ογδόντα τριών (83) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου […]