Υποβάλλεται για έγκριση η μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου

Στις 3 Ιανουαρίου 2024 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 9/2/2024 συνολικού ποσού 124.000.000 € για έργα εγγείων βελτιώσεων στο παραπάνω μέτρο συνολικά στην χώρα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και […]