Αποκλεισμό των βιολογικών καλλιεργειών και εκτροφών του Έβρου από το νέο πρόγραμμα καταγγέλλει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Έβρου «Η Ενότητα»

Εκτός πρόσκλησης βιολογικών οι βιοκαλλιεργητές του 2017 (πενταετίας) και του 2019 (τριετίας) με βάση το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου 11 (αριθμ. 2916/374421/28-12-2021) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 “κριτήρια εκλεξιμότητας εκμετάλλευσης” παράγραφο 6 σημείο β΄ αναφέρει ότι αποκλείονται από την ένταξη τα αγροτεμάχια ή βοσκοτόπια ή εκτροφές που είναι ενταγμένα σε […]