Συνεδριάζει την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), που θα γίνει στις 13.06.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
 Ορισμός υπεύθυνων κίνησης τραπεζικού λογαριασμού παγίας προκαταβολής που τηρεί ο Δήμος Ορεστιάδας σε πιστωτικό ίδρυμα Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης
 Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου–Υπαίθριου Χώρου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Καστανέων (Χώρος εκδηλώσεων φεστιβάλ Άρδα) με δημοπρασία Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης
 Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία του Δήμου Ορεστιάδας» Εισηγητής: η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χριστίνα Γκιλιλούδη
 Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος Ορμενίου για τη στέγαση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ορμενίου «Βελισάριος» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ζήσης Παπαλαμπίδης
 Έγκριση παραχώρησης χώρου στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Ριζίων στην εθελοντική ομάδα Ριζίων Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ζήσης Παπαλαμπίδης
 Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: “Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ζήσης Παπαλαμπίδης
 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ορεστιάδας για συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 3 (παρ. 2) του Ν.2734/1999   Εισηγητής: ο Δήμαρχος Αδαμάντιος Παπαδόπουλος
 Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 13 (παρ. 9) του Ν. 4849/2021 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αντώνιος Τσομπανίδης
 Συγκρότηση Επιτροπής με σκοπό την καταγραφή και γνωμοδότηση προς καταστροφή εξοπλισμού των Δημοτικών Σφαγείων Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αντώνιος Τσομπανίδης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων παρακαλούνται να ενημερώσουν την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση, δηλαδή με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονικά μέσα, έως την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 15:00 ([email protected],  [email protected][email protected]).