Στη γραφειοκρατία αποδίδει την καθυστέρηση του 12%
το Υπουργείο Εργασίας απαντώντας στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΑΜΘ

«Η οριστική εξόφληση απαιτεί απροσδιόριστο αριθμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών» αναφέρει ο αρμόδιος υφυπουργός και «οι υπηρεσίες εργάζονται για τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας»

Στην κοινοβουλευτική αναφορά που κατέθεσαν στις 11 Μαρτίου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, απάντησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τον συμψηφισμό οφειλών των επιχειρήσεων με τις χρηματοδοτήσεις του 12% που τους οφείλει η Πολιτεία για τα έτη 2010-2015. Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από την αναλυτική απάντηση που ακολουθεί, το Υπουργείο αποδίδει τις καθυστερήσεις στα «πολλά και σημαντικά προβλήματα, καθώς και ζητήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας απαιτούνται πολλαπλά και σύνθετα βήματα με την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών». Παράλληλα, «η οριστική εξόφληση αυτών να απαιτεί απροσδιόριστο αριθμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών», αναφέρει ο αρμόδιος υφυπουργός Παναγιώτης Τσακλόγλου. Συγκεκριμένα:

«Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Δ. Χαρίτου, Α. Γκαρά, Τ. Ελευθεριάδου, Χ. Ζεϊμπέκ και Θ. Ξανθόπουλο η με αρ. πρωτ. 12/3-3-2022 επιστολή του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνών και Βιομηχανιών Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία ζητείται η ολοκλήρωση του συμψηφισμού οφειλών από το μισθολογικό κόστος 12%, καθώς υφίσταται σοβαρό πρόβλημα χορήγησης φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων στις επιχειρήσεις και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των δικαιούχων της επιδότησης του μισθολογικού κόστους παραμεθόριων περιοχών, έκρινε αναγκαία τη θέσπιση νέας νομοθετικής ρύθμισης. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αντιμετωπίζεται παράλληλα το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των δικαιούχων έως 31-12-2015, οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. για το διάστημα 2010-2015, μέσω της διενέργειας συμψηφισμού με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου. Ειδικότερα, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31-12-2015 διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης, καθώς και για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, διενεργείται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών. Εξάλλου, με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων και λοιπά διαδικαστικά ζητήματα.
Με βάση το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, ο Ο.Α.Ε.Δ. εξετάζει τις αιτήσεις των δικαιούχων και σε μηνιαία βάση και συνολικά για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31-12-2015, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του e- Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς και ακολούθως προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για την αποστολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία- διατάκτη του Υπουργείου μας, προκειμένου να διενεργηθεί στη συνέχεια η διαδικασία συμψηφισμού ή παρακράτησης από την αρμόδια Γ.Δ.Ο.Υ .
Επισημαίνεται πάντως ότι μέχρι σήμερα, κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης της πολυσύνθετης διαδικασίας των συμψηφισμών/παρακρατήσεων, αναδείχτηκαν πολλά και σημαντικά προβλήματα, καθώς και ζητήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας απαιτούνται πολλαπλά και σύνθετα βήματα με την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών (Ο.Α.Ε.Δ., Υπηρεσίες του Υπουργείου, Α.Α.Δ.Ε. και e-Ε.Φ.Κ.Α.), τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα εξαιτίας του χρόνου που μεσολαβεί από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της (έκδοση από Ο.Α.Ε.Δ. απόφασης αναγνώρισης απαίτησης, έκδοση από Ο.Α.Ε.Δ. πράξης εκκαθάρισης, διαβίβαση φακέλου στο Υπουργείο και εξέταση πληρότητάς του – αίτημα ανάληψης υποχρέωσης – έλεγχος και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από ΓΔΟΥ Υπουργείου – έκδοση εντολής πληρωμής από διατάκτη Υπουργείου μετά από έλεγχο φακέλου και αλληλογραφία με Ο.Α.Ε.Δ. για τυχόν συμπληρώσεις στοιχείων, εκκαθάριση δαπάνης από Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου μετά από έλεγχο φακέλου και έκδοσης εντάλματος, εκτέλεση συμψηφισμού στο ύψος του εντάλματος, ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ για τήρηση αρχείου). Παράλληλα, με τις εφαρμοζόμενες πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες ανακύπτουν προβλήματα κατά τη διαδικασία συμψηφισμού που διενεργείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας (συμψηφισμός μόνον εφόσον υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή άλλως το ένταλμα ακυρώνεται, συμψηφισμός με το ύψος της βεβαιωμένης οφειλής την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος και όχι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεων κλπ) με αποτέλεσμα περαιτέρω επιβράδυνση και προβλήματα στη διαδικασία.
Έτσι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων δεν εξοφλούνται άπαξ αλλά σταδιακά, ανάλογα με τις βεβαιωμένες οφειλές τους στην Α.Α.Δ.Ε. ή και στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με αποτέλεσμα η οριστική εξόφληση αυτών να απαιτεί απροσδιόριστο αριθμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.
Παράλληλα, για την υποχρέωση ή μη προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, απαιτήθηκε να παρασχεθούν ειδικότερες διευκρινίσεις με γενικό έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεσμοθετήθηκε η νέα διάταξη του άρθρου 79 του ν.4916/2022 (Α΄65). Με βάση τις νέες διατάξεις οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εργάζονται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας προς την κατεύθυνση απλοποίησης, επιτάχυνσης και επίλυσης των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής της διαδικασίας συμψηφισμού/παρακρατήσεων.

Β. Τέλος, αναφορικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά Κ.Ε.Δ.Ε., σημειώνεται ότι με τις ισχύουσες διατάξεις, προβλέπεται ότι:
«3. α) Οι δικαιούχοι των αναγνωρισμένων ανεξόφλητων απαιτήσεων λαμβάνουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για όσο διάστημα το ύψος των αναγνωρισμένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άθροισμα των βεβαιωμένων οφειλών τους στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται συμψηφισμός, σε περίπτωση είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων από φορείς της κεντρικής διοίκησης. β) Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεών τους έναντι του Ο.Α.Ε.Δ., σε βάρος των δικαιούχων, περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και ο Κ.Ε.Δ.Ε., περί λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων, εφόσον, μετά την απόσβεση των απαιτήσεών τους, το ανεξόφλητο ποσό οφειλής υπολείπεται του αξιόποινου ορίου ή αποσβέννυται το σύνολο των 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή αποσβέννυται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση, αντίστοιχα»