Προσλήψεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμοτείχου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, και καλούν αυτούς/-ές που επιθυμούν να διδάξουν για τους δύο (2) επιλαχόντες Συνοριακούς Φύλακες για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.


Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14:30 ώρα της Δευτέρας 8 Νοεμβρίου 2021, προσωπικά από τους υποψήφιους /- ες ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμοτείχου// Γραφείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων//1ο χλμ Επαρχιακής Οδού Διδυμοτείχου – Μεταξάδων.


Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.


Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμοτείχου στα τηλέφωνα: 2553026681-82-83-84.