Προσλήψεις 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Η ΕΦΑ Έβρου, ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 “Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου “Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης Σουφλίου”, του έργου “Αντιπλημμυρική θωράκιση πόλης Σουφλίου”, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021 – 2027”, με κωδικό ΟΠΣ6005163.

Οι εργασίες του υποέργου που θα εκτελεστούν, περιλαμβάνουν την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών του τεχνικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των αποψιλώσεων, των επιφανειακών εκχωματώσεων, των εκσκαφών, των διαμορφώσεων χώρων και επιχωματώσεων, την αποκάλυψη, συντήρηση και πλήρη τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων που θα προκύψουν, με με εξειδικευμένο προσωπικό. Το σύνολο των κινητών μνημείων που θα αποκαλυφθούν MIS 6005163, θα εναποτεθούν στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου.

Σε περίπτωση εντοπισμού ακινήτων αρχαίων, οι εργασίες διακόπτονται και διενεργείται σωστική ανασκαφή. Στην περίπτωση αυτή, οι συνθήκες και ο τρόπος διατήρησης του αρχαίου, αποαφασίζονται κατά τα ισχύοντα.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του υποέργου και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της Πράξης, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαία από την εξέλιξη αυτού.