Νέα καταληκτική ημερομηνία Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Κατόπιν της ανακοίνωσης που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» η νέα καταληκτική ημερομηνία για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης είναι η 26η Απριλίου 2024 και για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη η 26η Μαΐου 2024.
Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας 300 µέτρων από αυτές ή βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν  στις διατάξεις του κανονισμού να απευθυνθούν σε αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, ώστε να υλοποιήσουν όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό.