Αύριο Τρίτη 13/9 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 13.09.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση παραχώρησης γηπέδων σε ποδοσφαιρικές ομάδες που εδρεύουν στο Δήμο ΟρεστιάδαςΕισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης
Έγκριση παραχώρησης προς χρήση δημοτικής έκτασης Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΟ Ιωάννης Περιστεράκης