ΆΡΣΙΣ: Παράταση αιτήσεων για θέσεις Φροντιστών στο ΚΥΤ Φυλακίου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει νέες θέσεις εργασίας για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή του Έβρου, στα πλαίσια του προγράμματος Supporting Unaccompanied Migrant Children at the Northern Greek Borders and
Lesvos Safe Area (MERIMNA III – PROTECTION AT GREEK BORDERS) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας: Φροντιστές/ριες
Επιχειρησιακό κέντρο : ΚΥΤ Φυλακίου, Ορεστιάδα Έβρου
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν έως τις 27/03/2024 μέσω email
στο [email protected] τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τις θέσεις Φροντιστών».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο/Η Φροντιστής/ρια θα είναι υπεύθυνος/η για την παροχή
καθημερινής φροντίδας στους ανηλίκους που διαμένουν στην πρώτη υποδοχή επί 24ωρου βάσεως
και για την εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό
αυτό. Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα θα φροντίζει για την κάλυψη των καθημερινών
αναγκών των ανηλίκων. Σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού αναλαμβάνει τη
διαχείριση του περιστατικού με την ταυτόχρονη ενημέρωση του Συντονιστή.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την παιδική προστασία ή σε παροχή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων στην πρώτη υποδοχή ή σε δομή φιλοξενίας ή γενικά σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση
  με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άδεια οδήγησης Β κατηγορίας τουλάχιστον 1 έτους.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές,
  βραδινές) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές ή Παιδαγωγικές Επιστήμες.
 • Γλωσσικές δεξιότητες σε Αραβικά, Φαρσί ή Νταρί, Σορανί, Κιρμαντζί, Τουρικά.
 • Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
 • Εθελοντισμός.

Καθήκοντα (ενδεικτικά):

 • Επιτηρούν διαρκώς τους χώρους όπου βρίσκονται οι ανήλικοι και ελέγχουν εισόδους/εξόδους αυτών.
 • Φροντίζουν για τις καθημερινές βασικές ανάγκες των παιδιών, όπως σίτιση, καθαριότητα, υγεία, ένδυση, υπόδηση, κ.λπ. και ενημερώνουν την Κοινωνική Υπηρεσία ή μεριμνούν για τη συνοδεία σε αντίστοιχες υπηρεσίες.
 • Είναι υπεύθυνοι για τις διανομές αγαθών στους ανηλίκους.
 • Φροντίζουν να είναι σε καλή κατάσταση όλοι οι χώροι των ανηλίκων και της ομάδας προσωπικού καθώς και όλου του εξοπλισμού των χώρων αυτών, και σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα ενημερώνουν ή αναλαμβάνουν την έγκαιρη
  επισκευή βλαβών όπου χρειάζεται.
 • Πραγματοποιούν συνοδείες των ανηλίκων όπου κριθεί απαραίτητο.
 • Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού ή και μόνοι τους, σχεδιάζουν, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δράσεις δημιουργικού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα με τους ανηλίκους, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης
  της κοινότητας.
 • Έχουν σταθερή και άμεση συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό της δομής, προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινοτική ζωή και οι κοινοτικές διαδικασίες ανάμεσα στους ανηλίκους.
 • Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή, όπως το Βιβλίο Βάρδιας κλπ., όπως παράλληλα συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε σχέση με το έργο τους με τους ανηλίκους π.χ. ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις των παιδιών, συμμετοχή σε ομάδες κλπ.
 • Είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη αναφορών έργου και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ρόλο τους.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης.
Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν
τηλεφωνικά. Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη
τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online ή διά ζώσης.