Απορρίφθηκε η αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων για τις δομές στο Φυλάκιο

Από τις 16 Μαΐου έχουν την απόφαση στα χέρια τους οι εμπλεκόμενοι
και δεν έγινε καμία δημόσια ενημέρωση ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε στα ΜΜΕ

Όπως προφανώς ήταν αναμενόμενο, τελικά απορρίφθηκε η Αίτηση περί Ασφαλιστικών Μέτρων που κατέθεσαν προ καιρού οι ΔΕΥΑΟ, ΤΟΕΒ Ριζίων, κάτοικοι των χωριών πέριξ των δομών, αλλά και συμπληρωματικά με προσθήκη-παρέμβασή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.


Σύμφωνα με το εικοσασέλιδο σκεπτικό του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας και καταλήγοντας στην απόφαση:
«Συνδικάζει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και τις προφορικά ασκηθείσες παρεμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας.
Απορρίπτει ως απαράδεκτη – ελλείψει εννόμου συμφέροντος – την πρόσθετη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας


Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Καταδικάζει τους αιτούντες στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης των καθ΄ων η αίτηση και του υπέρ των καθ΄ων η αίτηση προσθέτως παρεμβαίνοντος Ελληνικού Δημοσίου, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ των καθ΄ων η αίτηση και στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 16 Μαΐου 2022, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους».


Πάντως εντύπωση προκαλεί πως, παρά τη γνωστοποίηση σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές της απορριπτικής απόφασης, κανείς δεν προέβη σε δημόσια ανακοίνωση, ούτε σε κάποια δήλωση, ούτε σε πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας. Πολύ περισσότερο θεσμικά, κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου στις προβλεπόμενες ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στο δημοτικό έλεγχο κατά την έναρξη της πρόσφατης συνεδρίασης στις 31 Μαΐου.
Παράλληλα, οι εργασίες κατασκευής του νέου ΠΡΟΚΕΚΑ και της ενίσχυσης των υπαρχουσών υποδομών, συνεχίζονται κανονικά και οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, όπως ολοκληρώθηκε άλλωστε και η πρόσληψη δεκάδων νέων εργαζομένων στις δομές, μετά την πρόσφατη προκήρυξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.