Αιτήσεις για επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών
Συλλόγων από τον Δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους Συλλόγους (Πολιτιστικούς και Αθλητικούς), που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση με συνημμένο το σχέδιο δράσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγηση τους για το έτος 2023.

Στη σχετική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους σκοπούς τους (καθαρά πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού και όχι θρησκευτικού) με σχετική αιτιολογία και αναλυτικό προϋπολογισμό – κοστολόγηση των εξόδων τους.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από το Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Προκειμένου οι σύλλογοι να επιχορηγηθούν από το Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2023, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση επιχορήγησης προς το Δήμο Ορεστιάδας, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την επιχορήγηση και προβλέπονται στο καταστατικό του συλλόγου.
Επισημαίνεται ότι δεν καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες.

2. Πρόγραμμα δράσης για το έτος 2023 με αναλυτική αναφορά στο είδος της δράσης, το χρόνο διεξαγωγής, τον τόπο διεξαγωγής και στο κόστος αυτής.

3. Βεβαίωση υποβολής οικονομικών στοιχείων από την Περιφέρεια ΑΜΘ ή η αίτησή τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου από την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Σε περίπτωση απουσίας της δεν επιτρέπεται η επιχορήγησή τους και αν αποδοθεί, είναι μη νόμιμη και καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 41 του Ν. 4129/2013).

4. Καταστατικό του συλλόγου, πρωτότυπο.

5. Πρόσφατο (εντός τριμήνου) πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του συλλόγου θεωρημένο από το Πρωτοδικείο.

6. Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. με κατανομή αξιωμάτων στα μέλη του, πρωτότυπο.

7. Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων για το 2023, ισοσκελισμένο. Εάν υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο από τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, θα πρέπει να μεταφέρεται επακριβώς στον προϋπολογισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δαπάνη των δράσεων που αιτείται, να ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται και στον προϋπολογισμό.

8. Απολογισμό εσόδων – εξόδων για το έτος 2022, ισοσκελισμένο. Να αναγράφεται και το χρηματικό υπόλοιπο, εάν υπάρχει.

9. Ειδικό απολογισμό της επιχορήγησης για το έτος 2022 ή του τελευταίου έτους που επιχορηγήθηκε ο σύλλογος από τον Δήμο, από όπου θα προκύπτει πού δαπανήθηκε η επιχορήγηση, συνοδευόμενος από τα αντίστοιχα φωτοτυπημένα τιμολόγια ή αποδείξεις.

Ο ειδικός απολογισμός θα συνοδεύεται από το Ετήσιο πρόγραμμα αγώνων για το 2022 ή του τελευταίου έτους που επιχορηγήθηκε ο σύλλογος από τον Δήμο, με ημερομηνίες των αγώνων και τις σχετικές αποδείξεις δαπάνης της επιχορήγησης (αφορά μόνο τους αθλητικούς συλλόγους).

10. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου που να δηλώνει εάν ο σύλλογος ανήκει ή δεν ανήκει στο μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

11. Για τους συλλόγους που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συνολικά ετησίως, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου (σύμφωνα με το άρ.83 του Ν.4727/2020), ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν, στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, συνοδευόμενη από εκτύπωση των δαπανών όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο site.

Για τους φορείς που δεν έχουν επιχορηγηθεί µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) κατά το προηγούμενο έτος, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, επειδή δεν επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000 €.

Όσοι φορείς απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, διότι ήδη αναρτούν τις δαπάνες τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα µε το άρ.76 του Ν.4727/2020, αυτό να το δηλώνουν µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

12. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου με το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση.

Μετά τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, απαραίτητη είναι η κατάθεση των παρακάτω:

1. Πρακτικό Δ.Σ. περί αποδοχής της επιχορήγησης σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, πρωτότυπο.

2. Πρακτικό Δ.Σ. εξουσιοδότησης του προσώπου που θα εισπράξει την επιχορήγηση, πρωτότυπο.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του συλλόγου ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση από άλλο δημόσιο φορέα για το 2023 ή σε διαφορετική περίπτωση από ποιον έχουν λάβει και τι ποσό.

4. Φορολογική ενημερότητα για ποσό επιχορήγησης άνω των 1.500,00 €.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσό επιχορήγησης άνω 3.000,00 €.

6. Πρωτότυπο γραμμάτιο είσπραξης με το ποσό της επιχορήγησης.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως και Τετάρτη 22/3/2023 στο Δήμο Ορεστιάδας και θα έχουν συνημμένα τα παραπάνω σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως επίσης και τις αναλυτικές δαπάνες με τα παραστατικά που αφορούν στην επιχορήγηση του προηγούμενους έτους.

Παρακαλούμε να αναφέρονται απαραίτητα το όνομα του Προέδρου και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου.