53 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδωνστο Δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορεστιάδας, κατά το Διδακτικό έτος 2022-2023.

Πρόκειται να προσληφθούν 24 άτομα πλήρους απασχόλησης και 29 άτομα μερικής απασχόλησης (4 ώρες) με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό (ΣΟΧ 1/2022) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά έως και τις 11 Αυγούστου 2022 στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η σχετική  ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ορεστιάδας www.orestiada.gr.