34 προσλήψεις στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 34 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο δήμο Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι ακόλουθες:
ΤΕ Νοσηλευτών
ΔΕ Μαγείρων
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΥΕ Τραπεζοκόμων
ΥΕ Πλυντών Σκευών Μαγειρίων
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων ΔΙδυμοτείχου, 1ο χιλ.Επ.Οδού Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ.68300 – Διδυμοτείχου, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, υπόψη Υπαστυνόμου Β΄ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΄Αγγελου και Ανθ/μου ΚΟΥΒΑΡΔΑ Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 25530-26686-26681-26682-26683)