17 προσλήψεις για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο Τέμενος Βαγιαζήτ

Αιτήσεις έως 15 Απριλίου

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων λίθινων, μεταλλικών και κεραμικών στοιχείων του τεμένους Βαγιαζήτ», στο πλαίσιο του έργου «Sub.1.30 Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ».

Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους ΠανεπιστημιακήςΤεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που σημαίνει πως στην εν λόγω προκήρυξη μπορούν να συμμετέχουν και απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι θα εργαστούν στον Έβρο.

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

  • ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 2 θέσεις
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 6 θέσεις
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 7 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: [email protected]είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον, σύμφωνα με το proson, η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553, Αθήνα, υπόψη κας Λιγνού Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548)

Καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από το Σάββατο 6 Απριλίου και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.