Υποχρεώσεις Αμπελουργών που κατέχουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/273 και γενικότερα την ισχύουσα αμπελοοινική νομοθεσία . Ειδικότερα :

 1. Στο στάδιο της συγκοµιδής και παράδοσης των σταφυλιών οι αµπελουργοί υποχρεούνται,
  1. να προσκομίσουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εµπορικές), την επικαιροποιηµένη καρτέλα αµπελοκαλλιέργειας , η οποία  περιλαμβάνει όλα τα αλφαριθµητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αµπελοτεµαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια, ώστε να διαπιστώνεται η επιλεξιµότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώµατος /αδειας  φύτευσης ή αναφύτευσης.
  2. να ελέγχουν ότι στα τιµολόγια/δελτία παραλαβής-αποστολής που εκδίδονται, αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

α) ονοµατεπώνυµο και Α.Φ.Μ. αµπελοκαλλιεργητή

β) η ποικιλία αµπέλου των σταφυλιών /τοποθεσία  και αγρόκτημα

γ) ο κωδικός αµπελοτεµαχίου (δεκατριψήφιος) του Αµπελουργικού Μητρώου καθώς και

δ) στην περίπτωση παράδοσης σταφυλιών /φορτίου από διαφορετικά αµπελοτεµάχια της εκµετάλλευσής του στο ίδιο φορτίο-φορτηγό-ζύγιση, θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αµπελοτεµάχιο.

Να προσκομίσουν στην υπηρεσία που εκδίδει το συνοδευτικό έγγραφο αμπελοοινικών, αντίγραφο δελτίου αποστολής και του αντίστοιχου ζυγολογίου.

 1. Μετά το πέρας του τρυγητού οι αμπελουργοί υποχρεούνται αμέσως να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική  περίοδο 2018-2019 ορίζετε η 17-09-2018 )

 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

 1. αμπελουργοί με λιγότερο από 1 στρ. αμπελώνα που το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
 2. οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (καλό είναι να κάνουν αν τους επιτρέπει το σύστημα).

 

Οδηγίες υποβολής και συμπλήρωσης δήλωσης συγκομιδής

 1. Η δήλωση συγκομιδής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. minagric.gr .
 2. Η εκτύπωση από τους παραγωγούς του αντίγραφου της ηλεκτρονικής δήλωσης τους έχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής.
 3. Ο αμπελουργός έχει την δυνατότητα να ζητήσει τροποποίηση-διόρθωση μετά τη υποβολή της δήλωσης, μόνο στην αρμόδια ΔΑΟΚ ( Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) υποβάλλοντας σχετική αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών.
 4. Με την ένδειξη «Οινοποίηση από τον Δηλούντα», η ανώτερη συνολική ποσότητα που επιτρέπεται να δηλωθεί από τον αμπελουργό είναι 700 κιλά και είναι αυτή που αντιστοιχεί σε 1000 λίτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση.
 5. Για μεγαλύτερες από 1700 κιλά συγκομισθείσες ποσότητες οινοποιήσιμων σταφυλιών, θα πρέπει να προκύπτει από την Δήλωση Συγκομιδής η πώληση της επιπλέον ποσότητας σε οινοποιεία και να δηλώνονται τα σχετικά παραστατικά πώλησης.
 6. Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, δηλώνουν στη δήλωση συγκομιδής το οινοποιείο και υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.
 7. οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση, θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».
 8. Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).

 

Τέλος τονίζεται ότι εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου)

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ και στις

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.