Την Τρίτη 16 Ιουλίου ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτική Αρχής Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και το άρθρο  217 του N. 3463/2006, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Δημόσια δια ζώσης Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 16.07.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ορεστιάδας, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                     Θεοδώρα  Σέμεν