Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – Ορίστηκαν οι 4 Αντιπρυτάνεις

Ο κ. Φώτιος Μάρης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, είναι ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Στο ΦΕΚ αριθ. 4/2009 τ. ΥΟΔΔ δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική πράξη Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643 για την Εκλογή Πρύτανη και τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι ορισθέντες Αντιπρυτάνεις είναι: Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια […]