Προσλήψεις 5 ατόμων στο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας 

Ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας που εδρεύει στον δήμο Ορεστιάδας έχοντας υπόψη την με ΑΔΑ: Ψ7ΩΛΟΡ1Υ-Ψ5Ω έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και την υπ’ αριθ. 5/2/28-03-2023 απόφαση ΔΣ του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για […]