Υποχρέωση καταγραφής όλων των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την υποχρέωση καταγραφής όλων των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του ν.4849/2021 (Α΄207), σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 9480/05-02-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, οι υφιστάμενοι αδειούχοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου […]