Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης προς την Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΑ).
(Εισηγ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

2. Ορισμός μελών του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Ορισμός μελών της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία “Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών”.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης”.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης”.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων από κάθε παράταξη που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του “Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου”.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ.20, για το 2024.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

10. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

11. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής από τον Ο.Λ.Α. Α.Ε., για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα του Δήμου μας.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

13. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού για συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων/προϊόντων, που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2024.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

15. Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

16. Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, β) παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για το 2024.
(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

17. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (O.Π.Δ.) Οικονομικού Έτους 2024 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

18. Έγκριση έκτακτης διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ.
(Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)

19. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν4759/2020) στο ΟΤ 229 231 στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

20. Νέα πρόταση σχετικά με τη χωροθέτηση του ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης, μετά από αίτημα της εταιρείας “ΚΤΕΛ Ν. Έβρου Α.Ε.”.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)

21. Ορισμός του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, ως εκπροσώπου των μετοχών του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού “Συνεργασία Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α.”, μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας της Δημοτικής Αρχής.
(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

22. Αποδοχή ή μη της υπ.αρ 6/2023 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών με θέμα «Εξέταση προσφυγής της κ. Χ. Α., ιδιοκτήτριας καφετέριας με διακριτικό τίτλο “ΜΙΚΕL”».
(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

23. Έγκριση της 30/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. “Περί έγκρισης τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Α., από το έτος 2024”.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

24. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 2024.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)