Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 04.04.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης
 Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού που υπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με συμβάσεις ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης και τροποποίηση των αντίστοιχων συμβάσεων με αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης & σε πλήρους απασχόλησης σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/20216 όπως ισχύει) Εισηγητής: η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Χριστίνα Γκιλιλούδη
 Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης       
 Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης
 Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδας για άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού που ανήκει στο Δήμο για την παγία προκαταβολή για το οικονομικό έτος 2024 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης
 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Ραδιοτηλεόρασης Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ραδιοτηλεόρασης Δήμου Ορεστιάδας Αθανάσιος Δόμπας
 Έγκριση επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία “Ραδιοτηλεόραση Δήμου Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2024 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης
 Αίτημα εξαίρεσης κατάργησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας (άρθρο 28του Ν.5056/2023) Εισηγητής: η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χριστίνα Γκιλιλούδη
 Αίτημα εξαίρεσης κατάργησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας (άρθρο 28του Ν.5056/2023) Εισηγητής: η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χριστίνα Γκιλιλούδη
 Έγκριση παραχώρησης για χρήση του εργαστηρίου μαγειρικής της Δομής Σίτισης Ορεστιάδας στο Σ.Α.Ε.Κ. Ορεστιάδας Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής Αντώνιος Τσομπανίδης
 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τη σύνταξη πρακτικού ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Μαργαρίτης Αστεριάδης