Προσλήψεις στον ΕΛΓΑ για τις ανάγκες στο νομό Έβρου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 150 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛΓΑ, ανακοίνωσε ο Οργανισμός. Συγκεκριμένα θα προχωρήσει στην πρόσληψη 140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων. 

Προσλήψεις θα γίνουν και στο υποκατάστημα ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

Οι προσλήψεις για την πλήρωση των θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, με έδρα τις έδρες των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά.