Προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ – 5 θέσεις στον Έβρο

Το ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017).

Συγκεκριμένα για τον Έβρο, έχουν προκηρυχθεί πέντε θέσεις στην Αλεξανδρούπολη, ως εξής:

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – ΠΕΔΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, 5 θέσεις.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην κεντρική γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (ισόγειο), Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Ωράριο παραλαβής αιτήσεων: 08:30 – 15:30.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105212043, 2105212153, 210-5212074, 2105212093.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019.