Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.


Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (μία θέση) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (μία θέση).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].