Προσλήψεις δύο ατόμων στο Δήμο Σουφλίου

Ο Δήμος Σουφλίου  ζητά έναν / μία (1) ειδικό -ή συνεργάτη- τιδα, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο Σουφλίου, με την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εργασιών των διοικητικών και γραμματειακών λειτουργιών που απευθύνονται προς τον Δήμαρχο και έναν / μία (1) ειδικό -ή συνεργάτη- τιδα, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί στον Δήμο Σουφλίου, με θέματα προγραμματισμού δασικής πολιτικής, προστασίας δασών, οργάνωσης δασικών έργων και υποδομών, και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση των δύο (2) ανωτέρω θέσεων.

Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται :
1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). δηλαδή: – Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007). – Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος , άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). – Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007). – Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). – Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση- ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007). – Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007). Απαιτείται η υποβολή, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτάπληρούνται.
2.Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή T.E.I. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν. 3584/07.
3.Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας  δηλαδή από 18-09-2019 έως 27-09-2019. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Σουφλίου (αρμόδια κα Αναγνωστοπούλου Αθανασία τηλ. επικοινωνίας: 2554-350-110), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.