Προσλήψεις 47 ατόμων για την παιδική κατασκήνωση Μάκρης – Οι ειδικότητες

Την πρόσληψη προσωπικού σαράντα εφτά (47) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες, για την λειτουργία της Κατασκήνωσης Μάκρης έτους 2023, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Aκολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ειδικότητες:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα απαιτείται να υποβληθεί ξεχωριστεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.αρ. 82 ν.5003/2022.
 2. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του ναυαγοσώστη πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών (παρ. 15 του αρ. 5 του π.δ. 71/2020).
 3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 4 προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540, των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
 4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 5. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.3584/07 και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης .
 6. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ΚΥΑ 39272/12-4-2023 (ΦΕΚ 2488/Β’/18-4-2023) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους και στο νέο ΠΔ 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος . 
 5. Ειδικότερα για τους ναυαγοσώστες εκτός από τον τίτλο σπουδών και Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή, σε ισχύ.
 6. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
 7. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για όσους υποψηφίους δεν είναι Έλληνες πολίτες)
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 « Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 5 την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση». Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (παρ.3 αρ.169 ν. 3584/2007) .
 9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο ή ΟΤΑ του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει με σύμβαση εργασίας ιδοχ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν: α) ότι δέχονται την χρήση- επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων στο πλαίσιο των ενεργειών της πρόσληψής μου στη παιδική εξοχή-κατασκήνωση Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, β) ότι έχω ή δεν έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την ειδικότητα που επιλέγω να προσληφθώ. 8. Βεβαίωση Α.Φ.Μ. 9. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 11. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) 11.Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας όπου υπάρχει και εφόσον απαιτείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι επιλεγέντες υποχρεούνται να προσκομίσουν πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και πριν την ανάληψη υπηρεσίας τα κάτωθι:

 1. Βιβλιάριο υγείας για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην κουζίνα και στην τραπεζαρία. 
 2. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης ( ομαδάρχη, οδηγού, επιμελητή κ.λ.π.) που προσλήφθηκαν. 
 3. Γνωμάτευση ψυχιάτρου ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης ( ομαδάρχη, οδηγού, επιμελητή κ.λ.π.) που προσλήφθηκαν. 
 4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης.
 5. Βεβαίωση απογραφής e- ΕΦΚΑ 6

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 8-6-2023 έως και τις 14-6-2023 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ.Δημοκρατίας 306, Ταχ. Κωδ. 681 32 Αλεξανδρούπολη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551064163, 2551064298

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.