Προκήρυξη για 3 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Έως 27 Αυγούστου οι αιτήσεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας, αντίστοιχα, δέκα και οκτώ μηνών για την υλοποίηση tων εργασιών του υποέργου 1 “Εργασίες ευτρεπισμού και υποδομών” της πράξης “Νυχτερινός φωτισμός κάστρου Χώρας Σαμοθράκης” (MIS 5076681).
Το προσωπικό κατανέμεται ανά ειδικότητα και διάρκεια απασχόλησης ως εξής:

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Χώρα Σαμοθράκης 10 μήνες
ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατοτεχνιτών 2
Χώρα Σαμοθράκης 8 μήνες

Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μεσω email στο [email protected], είτε αυτυοπροσώπως , είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης * Λεωφ. Μάκρης 44 * 68131 Αλεξανδρούπολης, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 23 έως 27 Αυγούστου 2022