Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» από το ΔΠΘ

40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το νέο ακαδημαϊκό έτος

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με απόφαση της αριθμ.8/05.05.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσής του, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1671/04.05.2020, τεύχος δεύτερο) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ και ΤΕΙ.

Το ΠΜΣ παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια βάσει του Νόμου 4589/2019, άρθρο 54, παρ. 4 ( ΦΕΚ Α 13/29-01-2019).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται βάσει των κριτηρίων του αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Ν. 4589/2019, ΦΕΚ A 13/29-01-2019): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, είκοσι μονάδες. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, οκτώ μονάδες.

Βάσει των κριτηρίων του Ν. 4547/2018, (ΦΕΚ Α 102/12.06.2018): Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, τέσσερις μονάδες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 30 του Ν. 4485/2017, υπάρχει η δυνατότητα τα μαθήματα του Προγράμματος να προσφέρονται με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σε ποσοστό 35%. Τα μαθήματα με δια ζώσης παρουσία θα πραγματοποιούνται κατά βάση Σάββατο και Κυριακή, δύο φορές ανά μήνα.

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχονται σε 2.800 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις των 800 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο career.duth.gr ή στο eled.duth.gr/Προκηρύξεις/Προσκλήσεις. Υποβολή αιτήσεων από 18 Μαΐου μέχρι 18 Ιουνίου 2020.