Πρόγραμμα Leader χρηματοδότησης γαι την ανάπλαση αγροτικών περιοχών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 25/23-04-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 19.2.4 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου προσκαλεί όλους τους δημόσιους και πολιτιστικούς φορείς του Νομού Έβρου για την υποβολή προτάσεων σχετικά με το έρηο » ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Αναλυτικά η διακήρυξη:

 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.– Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Δράση 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων.  Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών).

Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας, η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δήμοι Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας εκτός (της εντός σχεδίου περιοχής της πόλης της Ορεστιάδας)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α) ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς, Β) Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σωματεία κ.α.), με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχών έργων δημόσιου χαρακτήρα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: ΔΕΥΤΕΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ημερομηνία υποβολής, του αποδεικτικού κατάθεσης (από το ΟΠΣΑΑ) της αίτησης στήριξης καθώς και  η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης αλλά και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Στήριξης , στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Σωτ. Τσερκέζη 20, ΤΚ 68200 Ορεστιάδα. Αιτήσεις που οριστικοποιούνται στο ΟΠΣΑΑ στις 16-07-2018 υποβάλλονται (αποδεικτικό κατάθεσης, αίτηση στήριξης κλπ) έως  24-07-2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.
• Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο

http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι/προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην πρόσκληση και τα συνοδευτικά της έγγραφα και έντυπα

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

α) η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας· (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)

β) η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου·(Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)

γ) γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.241.200,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

• Υποδράση 19.2.4.1: 200.000€ – ένταση ενίσχυσης έως 100%

• Υποδράση 19.2.4.2: 300.000€ – ένταση ενίσχυσης έως 100%

• Υποδράση 19.2.4.3: 231.200€ – ένταση ενίσχυσης έως 100%

• Υποδράση 19.2.4.4: 180.000€ – ένταση ενίσχυσης έως 100%

• Υποδράση 19.2.4.5: 330.000€- ένταση ενίσχυσης έως 100%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε – Α.Α.Ε., Σωτ. Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα, www.eeabe.gr, 2552027900, e-mail: [email protected]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΕΣΗΣ και ΖΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2552027900, e-mail: [email protected]

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της Ε.Ε.Α.Β.Ε Α.Ε., είτε μέσω του διαδικτύου www.eeabe.gr και διατίθενται δωρεάν.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ