Προειδοποίηση της Πυροσβεστικής για έξαρση πυρκαγιών στον Έβρο

Υπό απόλυτες προϋποθέσεις η καύση ξερών χόρτων για την αποφυγή πυρκαγιών

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε στο Νομό Έβρου, και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, έξαρση πυρκαγιών σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, που μπορεί λόγω των περιορισμένων βροχοπτώσεων ή της μη έγκαιρης αναγγελίας τους να επεκταθούν εντός σημαντικών και ευαίσθητων δασικών εκτάσεων με τις οποίες γειτονεύουν.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού σας σχετικά με τα προληπτικά μέτρα καύσης κλαδεμάτων πολυετών φυτειών από ανεξέλεγκτη καύση κλαδιών, ξηρών χόρτων κ.λ.π.

 1. Ειδικότερα, για την τέλεση καύσης υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων, κατά την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου κάθε έτους έως και την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
  · Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
  · Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
  · Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ.
  · Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.
  · Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή /δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
  · Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
  · Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.
  · Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
  · Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.
  · Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.
 2. Υπενθυμίζουμε ότι οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 19/20 , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει , ενώ τα καμένα αγροτεμάχια και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις κοινοποιούνται άμεσα στον Ο.ΠΕ.ΚΕΠ.Ε