Νέο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των αμπελιών

Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου  [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] σε εφαρμογή της με αρ.3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β) και της Υπουργικής Απόφασης 1849/57000/19-04-2018 ,ΦΕΚ 1505/Β/2-05-2018.

Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:

– της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού

– της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον

– της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως 20 Μαΐου 2019.

 

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα καταθέτουν  στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που υπάγονται.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι  να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους .