Νέες περιοχές του νομού Έβρου στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης στο ΠΑΑ 2014-2020

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός νέων καλλιεργητών στον νομό μας θα δικαιούται ενισχύσεις για την εφαρμογή του  προγράμματος απονιτροποίησης (νιτρορύπανση) κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020). Έπειτα από συνεχείς και συγκεκριμένες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξη στη Δράση αυτή του ΠΑΑ 2014-2010, και του Βορείου τμήματος του ποταμού Έβρου (Δήμος Διδυμοτείχου και Δήμος Ορεστιάδας) μαζί με το Νότιο τμήμα του ποταμού (Δήμος Αλεξανδρούπολης), το οποίο ήδη συμπεριλαμβανόταν. 

Το πρόγραμμα αυτό, που έχει ως στόχο τη μείωση της νιτρικής ρύπανσης καλλιεργούμενων γαιών και υδάτων, υπόγειων και επιφανειακών, έχει άμεση εφαρμογή στις παρέβριες περιοχές καθώς σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αποδεικνύεται το υψηλό ποσοστά νιτρικών τόσο στο Βόρειο, όσο και στο Νότιο τμήμα του ποταμού, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ισχυροποιήσαμε το αίτημα μας για την ένταξη και  του βορείου τμήματος του ποταμού  και προβάλαμε την ανάγκη ικανοποίησής του, όπως και πραγματοποιήθηκε.

Συνολικά θα εφαρμοστεί σε 30 περιοχές της χώρας που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης  και αξίζει να σημειωθεί πως η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων, ως προς την περιοχή παρέμβασης, θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017, έτος αναφοράς για την ένταξη των δικαιούχων στην εν λόγω δράσης, η υποβολή της οποίας ξεκινάει άμεσα μέσα στο Μάρτιο του 2017.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η δράση πρόκειται να προκηρυχθεί το τρίτο τρίμηνο του 2017 με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018) και αφορά τη μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) τόσο σε δενδρώδεις, όσο και σε αροτραίες καλλιέργειες.

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ  και δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες αυτών, που κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης γεωργική έκταση στις περιοχές παρέμβασης.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός πως οι δεσμεύσεις είναι πολύ πιο απλές στην τήρησή τους από τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, οι καλλιεργητές δεσμεύονται να εφαρμόσουν φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές μεθόδους όπως η αγρανάπαυση, η ξηρική αμειψισπορά, η χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες (σε συγκεκριμένες περιοχές ) και η ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (για αροτραίες καλλιέργειες).