Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» στην Ορεστιάδα

Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δήμου Ορεστιάδας, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η εκ νέου παράταση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:
Iστοσελίδα: Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr
Iστοσελίδα Έργου http://kentradiaviou.gr
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται έως και 06/07/2020 (ώρα 11:00πμ).
Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 10/07/2020, στη δ/νση: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143,Αθήνα στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .