Μετονομασία του ΔΙΕΚ νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης σας ενημερώνει ότι το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης μετονομάζεται σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ. Σ.Α.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5082/2024 (ΦΕΚ 9/τεύχος Α΄/19-01-2024) «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) μέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και της ουσιαστικής βελτίωσης της συνέργειας μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων τους, καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας ως προς την ομαλή ένταξη των νέων στην κοινωνία.

Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Α.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, τελεί υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας παρέχοντας

  • δωρεάν Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (επιπέδου 5) για ειδικότητες Βοηθών
    Νοσηλευτικής, ανά έτος με την έκδοση σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου
    Υγείας.
  • τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ. στο Επίπεδο 6 του
    Εθνικού Πλαισίου Προσόντων σε συναφούς ειδικότητας Τμήματα Α.Ε.Ι.
    (επίπεδο 6) με κατατακτήριες εξετάσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551352233-4.