Ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων υλοποίησης Σχεδίων Κινητικότητας Εκπαιδευομένων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κινητικότητα 14 μαθητών/τριών του Τομέα Οικονομίας Διοίκησης και 14 μαθητών/τριών του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλους σχεδίων:

  1. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ-ΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ – Logistics»,
  2. «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟ-ΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», και με κωδικούς αριθμούς σχε-δίων 2019-1-EL01-KA102-062348 και 2020-1-EL01-KA102-078153 αντίστοιχα.

  3. Το πρόγραμμα διήρκησε δεκαέξι ημέρες για κάθε ένα σχέδιο και υλοποιήθηκε σε δύο ροές από 05-03-2022 ως 20-03-2022 και από 19-03-2022 έως 03-04-2022, στην πόλη Rimini της Ιταλίας , με φορέα υποδοχής την εταιρία “SISTEMA TURISMO s.r.l”.

  4. Για την διάδοση των αποτελεσμά-των των σχεδίων αυτών, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:30 στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ορεστιάδας, που αποβλέπει στην διάχυση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στο Rimini της Ιταλίας καθώς και στην μεταφορά των γνώσεων και εμπειριών από τη χώρα αυτή σχετικά με τα αντικείμενα του θέματος των σχεδίων.

  5. Το πρόγραμμα της ημερίδας με τη σχετική θεματολογία και τους ομιλητές είναι: