Ένταξη της Πράξης «Δομή Σίτισης του Δήμου Ορεστιάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Η δράση αφορά στη δημιουργία δομής σίτισης στο Δήμο Ορεστιάδας, σε χώρο που υφίσταται και λειτουργεί ήδη, με σύγχρονο εξοπλισμό

και σιτίζοντας περίπου 370 δημότες.

Η δομή σίτισης, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές (κτιριακές και εξοπλισμό) θα αναλάβει τη σίτιση 180 επιπλέονδημοτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Τα 180 άτομα τα οποία θα σιτίζονται από τη δημιουργούμενη δομή θα επιλεγούν κατόπιν κριτηρίων τα οποία θα τεθούν από το Κέντρο

Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας.

Η Δομή Σίτισης μέσω οχημάτων του ΚΚΠΑΑΔΟ θα διοχετεύει γεύματα και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου, αφού οι

ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Μέσω της παρούσας δράσης θα προσληφθούν τέσσερα (4) στελέχη (2 μάγειρες, 2 βοηθητικό προσωπικό) τα οποία θα αναλάβουν τη

λειτουργία, οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Δομής.