Έναρξη εγγραφών για εισαγωγή στη Δημόσια Σχολή Ανωτέρας Επαγγελματικής Κατάρτισης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Η Δημόσια Σχολή Ανωτέρας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων: Επίπεδο 5), ανακοινώνει τη λειτουργία της Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής, Γενικής Νοσηλείας (Α΄ & Γ΄ εξάμηνο με κατάταξη) για την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 18290 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2591/Β’/01-05-2024).


ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Δικαίωμα Εισαγωγής στις Σ.Α.Ε.Κ μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου έχουν
  όλοι οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, οι οποίοι θα επιλέξουν στο
  Μηχανογραφικό τους Δελτίο από τα Σ.Α.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, της
  Υγειονομικής Περιφέρειας: 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, την Σ.Α.Ε.Κ. του
  Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
  Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν 1-10 Σεπτεμβρίου 2024, κατόπιν
  ανακοίνωσης από τη Δ/νση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και από τη Δ/νση των Σ.Α.Ε.Κ του Υ.Υ, μετά
  την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι και στις Σ.Α.Ε.Κ.
 • Δικαίωμα εισαγωγής στις Σ.Α.Ε.Κ με υποβολή αίτησης και μοριοδοτούμενων
  δικαιολογητικών για την επιλογή τους
  , έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, καθώς, και οι κάτοχοι
  ισότιμων τίτλων (ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ) των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων –
  Λυκείων (Επίπεδο 4).
  Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων θα υποβάλλονται από την 19η Αυγούστου έως την 13η Σεπτεμβρίου 2024, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την επιλογή τους:
  ➢ Αίτηση του υποψηφίου (χορηγείται από τη Γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ)
  ➢ Τίτλο σπουδών
  ➢ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  ➢ Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς (για ομογενείς)
  ➢ Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (για αλλοδαπούς)
  ➢ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  ➢ Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  ➢ Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών
  απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, σύμφωνα με τα
  οριζόμενα του άρθρου 76 του Ν. 4763/2020 (Α΄ 254)
  ➢ Αλλοδαποί υπήκοοι εκτός Ε.Ε. με την ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα
  ➢ Αιτούντες πολιτικό άσυλο με Δελτίο Διεθνούς Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
  στον Ν. 4636/2019 (Α’ 169).

  ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ: Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων ειδικότητας: Βοηθών Νοσηλευτικής,
  δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών με την κατάταξη σπουδών τους,
  υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
 • Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, δύνανται να
  κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία
  έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες,
  υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
 • Οι καταρτιζόμενοι των Σ.Ε.Α.Κ δύναται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής τους στο Σ.Α.Ε.Κ
  υποδοχής (που επιθυμούν να φοιτήσουν ) από 1η έως 10η Ιουλίου 2024.
  ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
 • 11/07/2024
 • 01/08/2024
 • 23/08/2024
  Πληροφορίες -Επικοινωνία: τηλ.: 2551352233–4, Ε-mail: [email protected].
  Ταχυδρομική διεύθυνση: Σ.Α.Ε.Κ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (1ος όροφος – Άνωθεν Τ.Ε.Π.),
  Δραγάνα, Τ.Κ 68100, Αλεξανδρούπολη.