Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Πέμπτη 27-06-2024 και τις ώρες, από: 11:00 έως 13:30 στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει διά περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση «παρών»), την Πέμπτη 27-06-2024 και τις ώρες, από: 11:00 έως 13:30 στο email: [email protected], για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Συγκρότηση και ορισμός μελών ¨Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Συγκρότηση και ορισμός μελών ¨Δημοτικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη μη συγκρότηση ¨Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Αιτιολογία εκτάκτου:

Τα θέματα συζητούνται, εκτάκτως, διότι, από 30.06.2024, οι αρμοδιότητες των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές» καθώς και της «Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας» ασκούνται από το Δήμο και πρέπει να συνεχιστεί η εύρυθμη άσκηση αυτών.

Σημειώνεται ότι:

Για τη δια περιφοράς συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή, τουλάχιστον, των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκουγκουλάκης Χρήστος