Εγκρίθηκε το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο του Δήμου Ορεστιάδας αξίας 5.648.420,79 ευρώ

Την Τρίτη 21/5 εγκρίθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ η ένταξη της πράξης «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης» προϋπολογισμού

Η πράξη αναφέρεται στην αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης. Η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει δημοτικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε γειτνιάζουσα οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου Ορεστιάδας (ΟΤ372, ΟΤ560, ΟΤ560Α και ΟΤ559), αποτελώντας ουσιαστικά ένα δημοτικό κτιριακό συγκρότημα. Το κτιριακό συγκρότημα είναι συνολικού εμβαδού 9.965,13 m2 και αποτελείται από το κάτωθι δημοτικά κτίρια:

 

 • 8ο Δημοτικό Σχολείο (1993, κατηγορία Δ)
 • 9ο Νηπιαγωγείο (1998, κατηγορία Δ)
 • 2ο Γυμνάσιο (1978, κατηγορία Ε)
 • Κλειστό Κολυμβητήριο (2002, κατηγορία Δ)
 • Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο (1980, κατηγορία Δ)

 

Πρόκειται για κτίρια κακής ενεργειακής κατάστασης, με έντονη χρήση και υψηλό κόστος λειτουργίας, τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης. Η πράξη περιλαμβάνει την εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θερμομόνωση κελύφους/στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα και αντικατάσταση τεχνητού φωτισμού με LED καθώς επίσης και ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 217,35kW, αερόψυκτες αντλίες θερμότητας συνολικής θερμικής ισχύος 490kW, ηλιοθερμικού συστήματος 16m2 και μονάδα ΣΗΘΥΑ θερμικής ισχύος 600kW. Τα συστήματα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας θα τροφοδοτούν το σύνολο των κτιρίων του συγκροτήματος μέσω της ανάπτυξης μικροδικτύου θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης.

 

Η εν λόγω παρέμβαση στηρίζεται στο διαφορετικό προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις) για την επίτευξη μέγιστης διείσδυσης των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και αναβαθμίζουν τα κτήρια σε ενεργειακή κατηγορία Β και άνω. Στόχος της πράξης είναι η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 3.123,9 MWh/έτος , και η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 1.072,5 t/έτος.

 

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ορεστιάδας και εντάσσεται στον άξονα 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, μέτρο 1.4: Εξοικονόμηση Ενέργειας, γενικό στόχο 1.4.1: Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών για σταδιακή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δημοτικών και σχολικών υποδομών με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ αναμένεται να συμβάλει και στο στρατηγικό στόχο 3: Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση, ανάκτηση οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς, ανάδειξη τουριστικών πόρων. Εντάσσεται επίσης στο εγκεκριμένο από την Γραμματεία του Συμφώνου των Δημάρχων, Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου Ορεστιάδας. Η πράξη εντάσσεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Ν.4342/2015) του Δήμου Ορεστιάδας.

 

Τέλος θα εκδοθούν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (2η ενεργειακή επιθεώρηση).

 

Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν

 • Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών δομικών στοιχείων με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm για την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας U,400 W/m2K σε όλα τα κτίρια.
 • Αντικατάσταση της κάλυψης της στέγης με νέα μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 60 mm για την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας U,350 W/m2K στα κτίρια του Παλαιού Κλειστού Γυμναστηρίου και του Κλειστού Κολυμβητηρίου.
 • Αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων των λοιπών όψεων με νέα συνθετικά κουφώματα και ενεργειακούς δίδυμους υαλοπίνακες για την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας Uw,500 W/m2K σε όλα τα κτίρια
 • Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών υαλοπινάκων με νέους ενεργειακούς πολυκαρβονικούς υαλοπίνακες για την επίτευξη συντελεστή θερμοπερατότητας Uw,500 W/m2K.
 • Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας θερμικής ισχύος 360 kW, SCOP>3,1 στο 8ο Δημοτικό Σχολείο.
 • Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας θερμικής ισχύος 100 kW, SCOP>3,1 στο Κλειστό Κολυμβητήριο (για ΖΝΧ).
 • Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας θερμικής ισχύος 30 kW, SCOP>3,1 στο Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο (για ΖΝΧ).
 • Εγκατάσταση μονάδας ΣΗΘΥΑ με χρήση φυσικού αερίου θερμικής ισχύος 600kW, ηλεκτρικής ισχύος 450kW, συνολικού β.α. >91% στο Κλειστό Κολυμβτηρήριο.
 • Εγκατάσταση κεντρικού ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται και καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών για το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος.
 • Εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης μικροδικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης συσσωρευτών ενέργειας 1050 KWh και κατάλληλους ελεγκτές για σύνδεση φωτοβολταϊκών, ΣΗΘΥΑ και ηλεκτρικών φορτίων.
 • Εγκατάσταση φ/β συστημάτων στη στέγη του 8ου Δημοτικού Σχολείου (29,7kW), του κολυμβητηρίου (101,52kW), του 9ου Νηπιαγωγείου (12,15kW), του 2ου Γυμνασίου (34,02kW) και του παλαιού κλειστού γυμναστηρίου (39,96kW) σε αυτόνομη λειτουργία.
 • Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας με θερμοδοχείο 1500 lt και επίπεδους επιλεκτικού τύπου συλλέκτες 16 m2 στο παλαιό κλειστό γυμναστήριο.
 • Εγκατάσταση μικροδικτύου θερμικής ενέργειας με ανάπτυξη δικτύου σωληνώσεων και εγκατάσταση πλακοειδών εναλλακτικών θερμότητας για την τροφοδοσία του συνόλου των κτιρίων από τη μονάδα ΣΗΘΥΑ και τις αερόψυκτες αντλίες Θερμότητας.
 • Πέντε (5) πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (2η ενεργειακή επιθεώρηση).

 

«Με το έργο αυτό, ο Δήμος Ορεστιάδας αποκτά πλέον σημαντική θέση στον ενεργειακό χάρτη της χώρας», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης.