Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων στο Δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει τους δημότες του ότι εκδόθηκε η αριθμ. 28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) Ερμηνευτική Εγκύκλιος σε συνέχεια του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 3475/Β΄/24-05-2023) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω έγγραφα οι ιδιοκτήτες οικοπέδων ή γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.Βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
2.Βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.
3.Βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
4.Βρίσκονται σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.
5.Βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.Μέχρι τις 31-03-2024, με τη συνδρομή Τεχνικού Επιστήμονα, να συντάξουν Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση.
2.Μέχρι τις 30-04-2024 να υποβάλλουν την Ετήσια Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας. Το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, θα υποβληθούν εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Ορεστιάδας μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται.
Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2024.
Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/02/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  1. Μη υποβολή εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων και λοιπών στοιχείων από τεχνικό επιστήμονα, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την επιφάνεια και κατηγορία επικινδυνότητας του, από 0,10 έως 0,50 ευρώ ανά τ.μ. και όχι κάτω των 250 ευρώ.
  2. Μη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, επιβάλλεται για κάθε ενότητα μέτρων (προληπτικά, παθητικά, ενεργητικά) πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.
  3. Μη υποβολή της ετήσιας δήλωσης ιδιοκτήτη για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην τεχνική έκθεση μέτρων πυροπροστασίας, στην περίπτωση που έχουν εφαρμοσθεί όμως το σύνολο των μέτρων πυροπροστασίας θεωρείται παράλειψη για την οποία επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 100 ευρώ. Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις και σε δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από αυτές, να προβούν άμεσα σε καθαρισμό τους μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 (καταληκτική ημερομηνία).